VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1,12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredninger varsles det om
oppstart av privat reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for BERGENHUS, GNR. 161, BNR. 1264 M. FL. HAUKELANDSBAKKEN - SENTER FOR PARTIKKELTERAPI

Forslagsstiller er Helse Bergen HF. Plankonsulent er Origo Arkitektgruppe as. Planområdet er på ca. 20,4 daa og omfatter den tidligere sykepleierhøgskolen, hybelbygg, parkeringsanlegg og deler av vegen Haukelandsbakken. Formålet med planen er å regulere for offentlig tjenesteyting med nybygg på tomten. Det skal tilrettelegges for et nytt senter for partikkelterapi med tilhørende støttefunksjoner.

Tiltaket utløser krav til konsekvensutredning. I kommuneplanen er planområdet hovedsakelig angitt som «Bebyggelse og anlegg – Blandet». Mindre deler av området er del av «LNF-område», «Hensynssone for friluftsliv» og «Grønnstruktur». I gjeldende reguleringsplaner (planID 15890000 – Markusplassen, planID 10970000 – Montana Vandrerhjem og planID 8920000 – Eldreboliger ved Montana) er området regulert til boliger og friluftsområde. Se forslag til planprogram her.

Etter offentlig høring skal planprogrammet fastsettes av kommunen. Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Alle merknader som mottas vil bli lagt ved når planforslaget blir oversendt kommunen for saksbehandling.

Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig innen 17.03.2017 til:
Origo Arkitektgruppe as
Nikolaikirkeallmenningen 2b
5003 Bergen
eller per e-post: tdv@origoark.no

Spørsmål kan rettes til Thuy-Duong Thi Vu, tlf 940 22 368.


a-bygget ved årstad vgs er åpnet

Etter åpningen av A-bygget fremstår skolen nå med innvendig forbindelse mellom alle byggene. Det «magiske planet» binder sammen A, B og C-bygget.

Oppgraderingen har fokus på autentisk kvalitet og gjenbruk, kombinert med transformasjon gjennom nye plangrep. Ny heis, nye gjennomgangslinjer og siktlinjer gir et åpnere preg, med bedre sammenheng mellom rommene. Aula og kantine er bundet sammen med amfi og hovedinngang i Mellombygg.


kronstad dps får bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2015

Origo Arkitektgruppe er stolte over å bli tildelt Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2015 for Kronstad distriktpsykiatriske senter. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Smedsvig Landskapsarkitekter. DPS'en har døgn- og dagavdelinger, og gir rolige behandlingsarealer med takhager og skjermete atrier for rekreasjon. Les juryens begrunnelse her og se flere bilder fra prosjektet i Arkitektur N.